מילון מושגים ומונחים מקצועיים מעולם הביטוח השמאות והפיננסים

אינדקס מגדלאור בית השמאים והשמאות

 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

 ב

 

 

בוררות Arbitration

הליך מהיר וזול ליישוב סכסוכים בין הצדדים מהתנהלות משפט . במקרה של חילוקי דעות בין המבוטח למבטח , רשאי המבוטח לפנות לוועדת בוררות שהחלטתה תחייב את הצדדים .

 

קישורikipedia.org/wiki/Arbitration

 

 

בונוס מאלוס - bonus/malus

 

מונח בביטוח המגדיר מנגנון תגמול מסוג קנס-פרס או תמריץ-עונש (מלטינית טוב רע) למצב תביעות עבר בגין תקופה חולפת. אם המבוטח לא הגיש תביעת ביטוח יזכה להנחה בחידוש אם הגיש ישלם תוספת

 

קישור: wikipedia.org/wiki/Bonus-malus

 

ביטוח - Insurance

 

 

סידור בצורת הסכם/חוזה בין מבוטח למבטחת היכולה להיות חברה או מדינה שבמסגרתו הם מתחייבות לקחת האחריות ולערוב לשלם תגמולי ביטוח או לפצות את המבוטח בעת קרות מקרה ביטוח דהיינו אבדן , נזק , תאונה , פגיעה גופנית , מחלה , נכות , אבדן חיים  וזאת כנגד תשלום פרמיה בכפוף לכיסויים , התנאים וההגבלות בפוליסה.

העיקרון הוא הפקדת כספים אצל המבטח, עד שיהיה צורך בהם לתשלום . הביטוח יוצר עתודות כספיות, שיממנו תשלום למבוטחים.

 

קישורים: wikipedia.org/wiki/Insurance 

 

 

ביטוח אלמנטרי - Elementary insurance

 

ביטוח כל הענפים שאינם ביטוח חיים ובריאות והכולל את ענפי ביטוח הרכוש , בכללם ביטוח רכב , ביטוח עסקים ,ביטוח בתי עסק ,  ביטוח מפעלים , ביטוח דירות ובתים,  כסף , סחורה בהעברה , ביטוח חקלאי , ביטוח הנדסי ( שבר מכני , ציוד מכני הנדסי , עבודות קבלניות וציוד אלקטרוני ) ביטוחי מחשבים , ביטוחי בריאות , ביטוח סיעוד , אשפוז , תאונת אישיות ,ביטוח נסיעות לחו"ל והביטוחים האחרים הנלווים לביטוחים עסקיים .  נאמנות והונאות עובדים וביטוח אחריות חוקית . להוציא תחומי ביטוחי חיים אווירי וימי וביטוחי משנה. הביטוח ידוע גם כביטוח כללי.

    

מונחים נרדפים/קשורים : ראה  ביטוח , ביטוח כללי ,  ביטוח חסר , תת ביטוח .

 

קישור: wikipedia.org/wiki/Insurance

 

 

ביטוח חסר - Under insurance

 

משקף מצב בו ביום קרות מקרה ביטוח , סכום כיסוי ערך הביטוח בפוליסה נמוך מהערך הראלי בפועל. הפיצוי אם כן יהיה ביחס מתאים.

 

מונחים נרדפים/קשורים : ראה תת ביטוח , ביטוח יתר.

 

קישור: wikipedia.org/wiki/Underinsured

 

 

ביטוח יתר - Over insurance

 

מצב הפוך מביטוח חסר ולפיו סכום הביטוח בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל והחזר הפרש הפרמיה אינו משולם עבור התקופה הרטרואקטיבית אלא מיום הדרישה לתיקון הסכום.

מונחים נרדפים/קשורים : ראה ביטוח חסר , תת ביטוח .

 

קישור: wikipedia.org/wiki/Insurance

 

 

ביטוח כפל - Double insurance

 

זהו למעשה מצב של ביטוח יתר לפיו מבוטח ביטח אצל 2 מבטחות שונות ונוצר מצב בו סכום הביטוח של שניהם יחד גבוה בהרבה מערך שווי השוק של הרכוש המבוטח בפועל בתקופת הביטוח החופפת בקרות מקרה הביטוח המבוטח יפוצה רק בערך הממשי כך שישמר העיקרון שאירוע לא ביטוח לא ייצר רווח למבוטח. אם כאמור עובר למקרה הביטוח היו למבוטח 2 פוליסות כאמור , יפוצה המבוטח עד לגובה הפיצוי על ידי 2 המבטחות באופן יחסי.

 

קישור: wikipedia.org/wiki/Co-insurance

 

 

ביטוח משנה – Reinsurance

 

למעשה זהו ביטוח לביטוח . בעולם הביטוח נהוג לנהל ולפזר סיכונים ומבטחות נוהגות לקנות ביטוח על חלק מתיק ביטוח מסוים או על כולו אצל מבטחות משנה . זוהי שיטה לפיזור וניהול  סיכונים על פני מספר מבטחות במגמה למנוע נזק כבד לאחת מהן - בייחוד למבטחת הישירה המטפלת  ישירות בציבור המבוטחים. המבטחת הישירה מעבירה חלק מהפרמיה למבטחות המשנה המסכימות תמורת זאת לפצות אותה במקרה ותתבע באירוע ביטוח על פי חוזה הביטוח המקורי. עסקת ביטוח משנה אינה פוגעת בזכויותיהם החוזיות של ציבור המבוטחים.

 דוגמאות למבטחות משנה :  munichre , Munich re , lloyd's , swissre

 

קישורים : 

 https://www.lloyds.com/

 

 ערכים קשורים : Lloyd's

 

 

ביטוח רכוש - Property insurance

 

ביטוח רכוש מספק את מרבית הכיסויים בביטוח שעניינו  רכוש לדוגמה  נזקי  שריפה , מים . מקיף ביטוחי דירה , עסקים וכן ביטוח רכוש  , הנדסי , חקלאי וכד' . אינו כולל ביטוחי חיים ובריאות.

 

מונחים נרדפים/קשורים : ראה  ביטוח ,ביטוח כללי , ביטוח אלמנטרי ,  ביטוח חסר , תת ביטוח.

 

קישור: .wikipedia.org/wiki/Property_insurance

 

 

ביטוח הנדסי - Engineering insurance

  

הרכוש שאינם מכוסים בפוליסות הרכוש הרגילות . נחלק לארבעה ענפים במתכונת “כל הסיכונים"  ביטוח קבלנים - הקמה . ביטוח צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) ביטוח שבר מכני . ביטוח שבר אלקטרוני ביטוח זה מיועד לעוסקים , לעסקים ולחברות הנדסה בעלי ציוד הנדסי , מערכות מכניות , חשמליות ו/או אלקטרוניות וכן מתחום הקבלני דהיינו בניה ותשתית. אינו מכסה בלאי טבעי אלא נזק חיצוני ופתאומי.

 

ערכים קשורים : שבר מכני , ביטוח קבלנים .

 

קישורים: 

 

 

 

ביטוח ימי - Marine insurance

 

ביטוח ימי מכסה אבדן או נזק של אניות , מטען , מסופים או כל משלוח מטען ליעד מסוים . ביטוח מטענים הנו ענף משנה של ביטוח ימי . אף על פי כן ביטוח ימי כולל חשיפה יבשתית ובין יבשתית. סוגי הפוליסות בביטוח ימי הנם :

פוליסה פתוחה – ללא הגבלת זמן עד לביטולה על ידי אחד הצדדים או לתקופה מוגדרת בדרך כלל עד 12 חודשים . פוליסות מכסות כל המשלוחים לפי הצהרת המבוטח בתקופת הביטוח.

פוליסה חד פעמית – פוליסה המבטחת משלוח בודד למסע מוגדר . הביטוח חייב להתבצע טרם המסע ופוקע עם סיומו.

פוליסת הביטוח הימי מורכבת משני חלקים עיקריים : הראשון הנו הרשימה והשני הסעיפים

הרשימה מכילה מספר פרטים מהותיים אותם יש למלא. בין הסעיפים אותם יש למלא מופיעים אלה: שם המבוטח, המסע, תיאור הטובין, שם אנייה סכום הביטוח וכוללת פרטים שונים המתייחסים למטען

 המבוטח ולמבוטח עצמו

  הסעיפים : הראשון נספחים מודולריים המצורפים לרשימה ובהם תנאי הביטוח והסייגים השונים והשני הנו הסעיפים השונים המותאמים לסוגי רשומים הסיכונים המכוסים ולא מכוסים בפוליסה                                  

                               

ערכים קשורים: תובלה ימית , תובלה אווירית  

 

קישורים: 

 

 

 

ביטוח אניות -Marine Hull and Machinery (H&M ) Insurance

 

בדרך כלל ביטוח ימי נחלק בין כלי השיט למטען.

ביטוח בכלי שיט באופן כלל ידוע כמעטפת והמכונות . מוגבל יותר מהנזק למעטפת כלי השיט הוא נזק טוטלי Total Loss Only" (TLO) " למעטפת ולא נזק חלקי. 

 

 

ביטוח אווירי/תעופה - Aviation insurance

 

ביטוח בתחום התעופה הנותן כיסוי לסיכוני אבדן או נזק בהערכת שווי של כלי שיט וטיס עקב סיכונים ימיים או אוויריים, והערכת נזקים למטענים בהובלה.

 

קישורים: 

 

 

ביטוח שבר מכני - machinery breakdown insurance 

                              

ביטוח שבר מכני-ביטוח משלים בביטוח רכוש אש מורחב ונועד לכסות על נזקים שנגרמים בהפעלת ציוד ומכונות יודגש שהביטוח אינו מהווה תחליף לפוליסת אש מורחב אלא מהווה השלמה לכיסויים שאינם מופיעים בה . הביטוח מכסה נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי בהפעלת הציוד. הביטוח בערכי כינון. הפוליסה ניתנת להרחבה כך שתכסה אבדן רווחים כתוצאה מאירוע ביטוח של שבר מכני.

 

ערכים קשורים: ביטוח הנדסי.

 

 

ביטוח חקלאי

 

ביטוח רכוש העוסק בתחום החקלאי בהערכת נכסים ויבולים חקלאים ושל נזקי טבע בחקלאות.

 

ערכים קשורים : ביטוח נזקי טבע.

 

 

 ביטוח נזקי טבע

 

ערכים קשורים : ביטוח חקלאי

 

 

ביטוח צד ג

 

ביטוח רכוש בסיסי המיועד למכסות על  נזקים שגרם בעל פוליסה לרכוש של צד ג'.

 

 

ביטוח אש מורחב

 

הפוליסה במקורה העניקה כיסוי בסיסי של נזקי אש עקב ברק ואש מכאן שמה המקורי "פוליסת אש".

ניתן לבטח מבנים, ציוד, מכונות, מלאי, וכל רכוש אחר שהינו בבעלות המבוטח או באחריותו, לרבות ציוד בשכירות ובהשאלה.

 הפוליסה הורחבה ולכן שמה "אש מורחב" זו פוליסה על בסיס סיכונים מוגדרים המצוינים באופן מפורש בפוליסה . פוליסת ביטוח אש מורחב חיונית לבעלי עסקים הרוצים להגן על רכושם כנגד סיכונים פיזיים וממשיים לרבות מפעלי תעשייה , חנויות , סוכנויות , משרדים , מרפאות , מכונים , קליניקות ועוד. הפוליסה מעניקה כיסוי בסיסי ומכסה נזקים שנגרמו לרכוש בעקבות נזקי אש , עשן, התפוצצות , ברק    (מתאונה) כמו כן כן ומעבר לכיסוי הבסיסי כוללת ניתן להוסיף לפוליסה הרחבות שונות וכיסוי כנגד סיכונים נוספים ובהם כיסוי לסיכונים בלתי צפויים נוספים כגון: נזקי נוזלים והתבקעות צינורות (נזקי  תאונה של נוזלים כתוצאה מהתבקעות או עלייה על גדותיהם של מכלי מים ו/או צינורות להוציא  קורוזיה (כמו לדוגמא, מקרה בו ה"ספרינקלרים" פועלים וגורמים לנזקי רטיבות) התנגשות (עם כלי רכב או בעלי חיים שאינם בבעלות המבוטח) רעידת אדמה , נזקי טבע , פגיעה מכלי טיס (חפצים הנופלים מכלי טיס) חריכה וצריבה , תסיסה והתחממות עצמית , קריסת מדפים. שביתות, פרעות ונזק בזדון. הפוליסה ניתנת להרחבה גם כנגד סיכוני פריצה , שוד ( למבנה וגנבת רכוש מתוך בית העסק שבוצעה לאחר חדירה אל תוך המקום המבוטח ובתנאי שהחדירה או היציאה בוצעו באלימות ובכוח ונותרו סימנים הנראים לעין המעידים על כך ) נזקי טרור: בתוספת פרמיה המקנה כיסוי לנזק פיזי הנובע מפעולות טרור ובניכוי הפיצוי שהתקבל ממס רכוש  ועוד

.ההרחבות מחויבות כמובן בתוספת פרמיה

במסגרת פוליסה זו ניתן לבטח את רכוש המבוטח בכל מקום בארץ ובעולם , ובכך ליצור יתרון לגודל מבחינת התנאים המוצעים והכיסויים המתקבלים.

ביטוח פריצה ניתן לרכישה על בסיס נזק ראשון, תוך התאמת סכום הביטוח לחשיפה ראלית שיש למבוטח כנגד סיכון זה. נקודה זו מהותית עבור מבוטחים שלהם סכומי ביטוח גדולים בפרישה גאוגרפית רחבה.

הביטוח נערך לפי ערך הרכוש בערכי כינון (ערכו כחדש)

הפוליסה כוללת הרחבות מיוחדות כמו : הוצאות פינוי הריסות , הוצאות שחזור מסמכים , הוצאות שכר אדריכלים ומתכננים , ועוד הוצאות נוספות שעשויות להיגרם למבוטח בעקבות נזק רכוש.

הפוליסה אינה מכסה נזק תוצאתי או נזקים כאמור אותם ניתן לבטח בפוליסה לאבדן רווחים.

 

 

 

ביטוח ציוד מכני הנדסי

 

ציוד מכני הנדסי הוא רכוש יקר ורב ערך, החשוף לסיכונים גבוהים ופגיעות. הכלים והציוד חשופים למגוון סיכונים בשטח , הן במהלך יום העבודה והן במהלך השעות בהן הציוד עומד ללא שימוש.

ביטוח ציוד מכני הנדסי נועד להגן על השקעת המבוטח בציוד יקר ערך זה. זהו ביטוח המכסה נזק תאונתי לציוד זה.

ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה) הוא שם כולל לכלי רכב מיוחדים וציוד נייד שנועדו לבצע עבודות הנדסה אזרחית לצורך בנייה, סלילת כבישים, עבודות עפר, הריסה, כרייה וכד'.

 

הפוליסה מכסה אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי , הנובע ממקור או סיבה חיצונית (לא בלאי) כגון : התנגשות או מכה מעצם או אובייקט כלשהוא , התהפכות .

 

בהגדרת הציוד מגוון רחב של כלים וציוד כגון : עגורנים , מנופים ,  מכבשים , ציוד חקלאי ייעודי כגון : קומביינים , קטפות , טרקטורים , מלקטות , מערבלים , נגררים , דחפורים , מחפרונים.

 

זהו למעשה ביטוח המכסה נזק תאונתי לציוד על בסיס כל הסיכונים ואיננו כולל כיסוי לנזקי פריצה , גנבה ונזק זדון.

 

 

ביטוח ציוד אלקטרוני - בעריכה

 

 

ביטול השתתפות עצמית - בעריכה

 

 

בקרת סיכונים ונזקים - בעריכה

 

 

ביטוח מקיף

 

כיסוי לסיכונים מסוימים המפורטים בפוליסה (בניגוד לכל הסיכונים)

 

 

בעל פוליסה

 

האדם או החברה, ששמו נקוב בפוליסה והמתחייב לשלם את הפרמיה על-פיה. בביטוח כללי בעל הפוליסה הוא גם המבוטח.

 

 

 

ידע ומידע

050-5308811      

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

מגדלאור

מגדלאור

בית השמאים והשמאות

שלח

שם​

שדה חובה

תודה על פנייתך!

 

נחזור אלייך בהקדם

טלפון​

שדה חובה

מייל​

שדה חובה

הודעה​

שדה חובה

בקרו אותנו:

בית עסק זה מכבד תשלום בכרטיסי אשראי

צרו קשר

 

קו ישיר לקשר מיידי: 050-5308811

מרכז ניהול וניתוב הודעות טל/פקס 24 שעות: 050-8966843

מייל: migdalor.win@gmail.com

 

פעילות בפריסה כלל ארצית ובחו״ל.

פגישות וביקורים לפי תיאום מראש

 

מטה החברה, משרדים ראשיים והנהלה ארצית: הנביאים 20 הדר, חיפה 

מען למכתבים: ת.ד. 3369, נשר (מבואות הטכניון)

050-5308811

נציגויות בחו״ל: אירופה | ארה״ב | אוסטרליה